Agenda

bekijk de hele agenda

Sponsors

word ook sponsor


Speel mee

alle vacatures

Organisatie

Doelstelling
Brabant Sinfonia heeft als doel een bijdrage te leveren aan het culturele leven in het Brabants-Belgische grensgebied, met Tilburg als thuisbasis. De stichting doet dit door het in stand houden van een orkest dat naast het geven van eigen concerten, uitvoeringen van koren, oratorium- opera- operette- en musicalgezelschappen begeleidt in de regio.
Verder bevordert de stichting de integratie van conservatoriumstudenten, betere amateurs en professionele musici.

Bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte, en geeft vorm en uitvoering aan het algemene beleid, zowel in financiële als artistieke zin. Dit alles in goede samenspraak met de overige organen van de stichting.
Bovendien schept het bestuur de randvoorwaarden voor een goed functionerend orkest, zowel wat betreft de samenstelling en leiding, als de repetities en faciliteiten.
Het bestuur is verder belast met de de public relations en de contacten met de koren, muziekgezelschappen, sponsoren, subsidiënten en andere stakeholders.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:
Ir. Cees Seelen, voorzitter
André van Baest, secretaris
Drs. Cally Bruschinski, penningmeester

Artistieke leiding
Vaste dirigent Paul van Gulick is verantwoordelijk voor de artistieke kwaliteit van het orkest en is bij eigen producties leidend bij de repertoirekeuze, in samenspraak met bestuur, orkestraad en concertmeester. Dit met het oog op de ontwikkeling van samenspel, orkestklank en speelplezier.
De dirigent leidt de eigen concerten van het orkest alsmede de repetities. Hij kan de concertmeester belasten met het leiden van de groepsrepetities. Verder onderhoudt hij contacten met de groepsaanvoerders en de orkestraad. Daarnaast kunnen repetities worden geleid door een dirigent van een koor of gezelschap dat het orkest heeft verzocht een begeleiding op zich te nemen.
Bij aanvragen om begeleiding beoordeelt de dirigent samen met de concertmeester, de zwaarte van de gevraagde werken in verband met de noodzakelijke bezetting en het aantal vereiste repetities. Zij koppelen hun bevindingen terug naar het bestuur dat vervolgens een offerte uitbrengt.

Concertmeester
Concertmeester Anne-Marie van de Grint is de leider van de eerste violen en repetitor van het orkest. Indien nodig leidt zij groepsrepetities. Ze is verantwoordelijk voor het betekenen van de strijkpartijen en zorgt voor het ordelijk verloop van het stemmen. Daarnaast overlegt zij met de dirigent over de noodzakelijke bezetting van het orkest en de vereiste repetities.

Orkest
Het orkest bestaat uit een vaste kern van betere amateurs, conservatoriumstudenten en professionele musici. De samenstelling kan per gevraagde begeleiding variëren. Daarnaast beschikt het orkest over een groot bestand van beroepsmusici, die op ad hoc basis hun medewerking verlenen. Door deze opzet kan het orkest met een hoog professioneel gehalte worden ingezet voor een breed repertoire.

Orkestraad
De orkestleden kiezen een afvaardiging voor overleg met het bestuur. Dit betreft advies over het functioneren van het orkest en zijn individuele leden. Verder geeft de orkestraad advies aan dirigent en bestuur over de programmering van de eigen concerten.

Orkestmanager
Orkestmanager Evelien Holster draagt in onderlinge samenspraak met bestuur en dirigent zorg voor de samenstelling van het orkest, nadat de bezetting en het aantal repetities is vastgesteld. Zij maakt afspraken met de aangezochte musici en bewaakt het repetitiebezoek.
Na afloop van een project draagt de orkestmanager de facturen over aan de penningmeester.

Bibliothecaris
Bibliothecaris Joke Voorn is verantwoordelijk voor de verspreiding en inname van de benodigde partijen voor het orkest.